Milieu

Vergunningen, onderzoek naar bodem, luchtkwaliteit, water en geluid.

Wetten, regels en normen op het gebied van milieu zijn omvangrijk en complex. Met een heldere focus op de metaalbranche hebben we alle relevante wet- en regelgeving op een rij. We helpen bedrijven met compliance, geven strategisch en inhoudelijk advies en voeren diverse milieuonderzoeken uit. 

MILIEUREGELS VOOR UW BEDRIJF 

‘Voldoe ik wel aan de regels?’ is een vraag die we bij de Stichting Adviescentrum Metaal vaak krijgen. Veel bedrijven hebben te maken met milieuvoorschriften. Bijna alle metaalbedrijven vallen tegenwoordig onder het Activiteitenbesluit en hebben geen milieuvergunning meer. De milieuvoorschriften stonden vroeger in een vergunning, maar staan nu in dit besluit en zijn daardoor niet altijd even gemakkelijk te vinden.  

MIDAS EN COMPLIANCE 

Het naleven van verplichtingen (compliance) die volgen uit de milieuwetgeving is een must voor elke onderneming. Het online managementsysteem MIDAS maakt het mogelijk om eisen uit wetten, regels en normen aantoonbaar uit te voeren. MIDAS is ontwikkeld met de uitgebreide vakkennis en jarenlange ervaring van onze adviseurs. Lees hier meer over de voordelen van MIDAS. 

OMGEVINGSVERGUNNING, ACTIVITEITENBESLUIT 

De vroegere milieuvergunning noemen we tegenwoordig omgevingsvergunning. Bedrijven die een dergelijke vergunning hebben, vallen ook onder het Activiteitenbesluit. Deze bedrijven hebben vaak een grotere milieu-impact en vallen daardoor binnen meerdere toetsingskaders. Enkele relevante wetten en besluiten zijn de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit milieueffectrapportage en het Besluit omgevingsrecht. We hebben veel ervaring met deze complexe systematiek en ondersteunen bij alle aspecten van de omgevingsvergunning. Dat doen we op technisch gebied, maar ook op juridisch vlak. Dit kan zijn het aanvragen van een vergunning of hulp bij handhaving. We kunnen en mogen bedrijven adviseren in de rechtbank, tot en met de Raad van State.  

COMPLEXE EUROPESE REGELGEVING 

Naast de Nederlandse wetgeving gelden er in Nederland ook veel Europese regels. We krijgen veel vragen over deze Europese regels. Het zijn vaak complexe richtlijnen of verordeningen die een grote impact kunnen hebben en die de hele keten in Europa beheren. Als ‘klein’ bedrijf is het lastig om te bepalen of je onder deze grote en complexe regelgeving valt en zo ja, welk stukje je dan als bedrijf moet naleven. Enkele voorbeelden van deze wet- en regelgeving zijn de REACH, ROHS en WEEE-regelgeving. Bijvoorbeeld voor de WEEE-Richtlijn (in het Nederlands Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur) geldt dat je als bedrijf moet vaststellen welke elektronische en elektrische producten onder de richtlijn vallen. Vervolgens moet je opgeven in welke hoeveelheden en aantallen het product op de Nederlands markt wordt gebracht. Dit moet vervolgens geregistreerd worden in het register, voor Nederland: http://www.nationaalweeeregister.nl/. Ook moeten deze producten gemarkeerd worden met een speciale sticker. Al met al behoorlijke complexe regelgeving, waaruit bovenstaande niet eenvoudig is vast te stellen. We hebben dit (en overige voorbeelden) uitgevoerd voor diverse deelnemers van onze stichting en kunnen u eenvoudig helpen

MILIEUMANAGEMENTSYSTEEM ISO 14001 

ISO 14001 is het enige internationaal erkende keurmerk voor milieu en duurzaamheid. Het betreft een internationaal geharmoniseerde norm, met voor alle bedrijven een zelfde set aan normeisen waaraan het bedrijf moet voldoen. Zo is de norm internationaal erkend en gelijkwaardig. Dit keurmerk en bijbehorend certificaat geeft aan dat het bedrijf structureel bezig is met het verbeteren van haar milieuprestaties. Ondanks dat het certificaat op bedrijfsniveau wordt afgegeven, zegt het daarmee ook iets over de duurzaamheid van de producten en of diensten die het bedrijf levert. 

DE EXTERNE MILIEUCOÖRDINATOR 

We snappen maar al te goed dat er in de meeste mkb-bedrijven geen aparte medewerker is die de verplichtingen van de rol van de milieucoördinator op zich kan nemen. U kunt Stichting Adviescentrum Metaal inschakelen als externe milieucoördinator. Op een efficiënte en kosteneffectieve manier vullen we deze rol voor uw bedrijf op afstand in. Daar hebben we veel ervaring mee. 

VAKINHOUDELIJK MILIEUONDERZOEK 

Technische onderzoeken van milieuaspecten spelen in veel situaties een belangrijke rol. We hebben veel ervaring met het uitvoeren van milieuonderzoek en beschikken over up-to-date meetapparatuur en rekensoftware. Veel van onze milieuonderzoeken worden gebruikt in gerechtelijke procedures. Daarom besteden we extra aandacht aan onze rapporten en adviezen. U kunt bij ons terecht voor: 

  • bodemonderzoek; 
  • onderzoek naar luchtkwaliteit;
  • onderzoek naar waterkwaliteit; 
  • onderzoek naar veiligheid;
  • geuronderzoek;
  • geluidonderzoek.

Hydro Benelux: levenscyclusanalyse aluminium extrusieprofielen

Meer over Hydro Benelux: levenscyclusanalyse aluminium extrusieprofielen

Uitbreiding bedrijventerrein Metaalwerk Arie Belo BV

Meer over Uitbreiding bedrijventerrein Metaalwerk Arie Belo BV

Uitbreiding productiehal Cluistra Staalbouw

Meer over Uitbreiding productiehal Cluistra Staalbouw