LCA en milieudata

Wat is een levenscyclusanalyse (LCA)? En waarom is dat belangrijk?

Het Bouwbesluit verplicht het berekenen van de milieuprestatie voor nieuw te bouwen kantoren en woningen. Bouwpartijen moeten dus kennis inwinnen over de mate van duurzaamheid van materialen. Producenten en leveranciers worden gestimuleerd kennis over de levenscyclusanalyse (LCA) van hun producten inzichtelijk te maken. Met de verplichting uit het Bouwbesluit is het voor producenten commercieel noodzakelijk de milieuprestatie van producten ook in de nationale milieudatabase op te nemen. 

LCA als basis 

De gegevens voor een milieuprestatieberekening komen uit de levenscyclusanalyse van een product of materiaal. LCA’s zijn niet exclusief voor de bouwindustrie, maar worden wereldwijd voor tal van studies naar milieu-impact en de verbetering daarvan, ingezet. Om de methodiek uniform voor bouwproducten toe te passen, zijn aanvullende regels opgesteld. In Europa is dat de EN 15.804 en in Nederland de SBK bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen en GWW-werken. We maken bouwgerelateerde LCA’s op basis van beide regels zodat de milieu-informatie van een product voor heel Europa geschikt is. 

Nationale milieudatabase 

Om de milieuprestatie van een product of materiaal te kunnen berekenen, is het noodzakelijk dat deze is opgenomen in de nationale milieudatabase, in beheer bij Stichting Bouwkwaliteit (SBK). De basis voor opname is een LCA conform de bepalingsmethode. Deze LCA wordt altijd door een onafhankelijke derde getoetst. Ook deze toetsing kunnen we voor u verzorgen. We hebben een aantal erkende LCA-deskundigen in huis.

Ook kunnen we ondersteuning bieden bij het laten maken van een MRPI-certificaat van een product of materiaal. 

Productoptimalisatie 

Onze milieuspecialisten hebben brede materiaalkennis en kunnen producenten ondersteunen bij het vinden van innovatieve materialen en processen voor hun bouwmaterialen. In dit proces kunnen LCA-impactanalyses uitgevoerd worden. Hiermee wordt het effect van de innovatie ten opzichte van de milieuprestatie van het uiteindelijke product in beeld gebracht.

Afvalverwerking, recycling en hergebruik

De traditionele positie van de sloper of het afvalstoffenbedrijf is een belangrijke schakel in de levenscyclus van duurzaam bouwen geworden. Vanuit die ontwikkeling komt afval in toenemende mate en steeds directer weer in de grondstoffase terecht. Dit levert een forse bijdrage aan het verbeteren van de milieuprestatie van bouwmaterialen. Het vergt niet alleen veel innovaties bij de inzameling, maar ook een diepere kennis van grondstof- en producteigenschappen en productieprocessen. Om recycling en hergebruik van afvalstoffen breed in te zetten, is kennis van milieu- en kwaliteiteisen van bouwstoffen en -materialen cruciaal. Deze kennis hebben we in huis.

Afvalstof of grondstof? 

Het verwerken van afvalstof tot bouwmateriaal is aan een zwaarder wettelijk regime onderworpen dan het produceren van bouwmaterialen uit grondstoffen. Onder bepaalde omstandigheden verliest een afvalstof de status afval en wordt grondstof. We hebben de juiste combinatie van juridische kennis van de wettelijke systematiek en inhoudelijk kennis van de status van afvalstof versus grondstof, om snel inzichtelijk te maken onder welk regime een innovatief product valt. 

Verwerken tot grondstof 

Het uiteindelijke product dat als bouwmateriaal of bouwgrondstof in de markt gezet wordt, moet aan een keur van kwaliteiteisen voldoen. Zo moet bijvoorbeeld aangetoond worden dat de secundaire bouwstof de bodem niet verontreinigt. Of de status binnen de Europese REACH-systematiek moet bekend zijn, maar ook productspecifieke kwaliteiteisen (bijvoorbeeld minimale druksterkte van steenachtige bouwmaterialen) ziin van wezenlijk belang. 

Afvalstoffen en hergebruik in LCA’s 

Niet alle afvalstoffen zijn geschikt om uiteindelijk weer als grondstof gebruikt te worden. Het recycleproces kan een grotere milieubelasting met zich meebrengen dan het winnen en toepassen van de primaire grondstof. We kunnen milieuprestaties van gerecyclede (secundaire) bouwstoffen en hun oorspronkelijke (primaire) tegenpool beoordelen. Met kritische blik stellen onze adviseurs LCA-impactanalyses op om tot secundaire bouwstoffen te komen met daadwerkelijk betere milieuprestaties.