Circulair ondernemen

Wat is circulair ondernemen? Waar moet je op letten?

Wat is circulaire economie?

De circulaire economie is een economisch systeem waarin zo zuinig en slim mogelijk met grondstoffen, producten en diensten om wordt gegaan. In de circulaire economie wordt het hergebruik van grondstoffen en producten gemaximaliseerd. De waardevernietiging wordt bij ciculaire economie geminimaliseerd.

Ontwikkeling beleid

Circulaire economie is nog een relatief nieuw begrip. De adviseurs van Stichting Adviescentrum Metaal volgen de ontwikkelingen op de voet. Ook zijn we nauw betrokken bij de ontwikkeling van beleid op het gebied van circulaire economie. 

Documenten over circulaire economie

Hieronder volgen interessante documenten die over circulaire economie gaan.

Circulaire metaalketen

In onderstaand filmpje van de Circulaire Metaalketen volgt een introductie over het onderwerp.

Transitieagenda voor de maakindustrie - Nederland circulair in 2050

De transitieagenda voor de maakindustrie is geschreven als uitwerking van het Grondstoffenakkoord. De agenda geeft invulling aan het Grondstoffenakkoord met twee strategische doelen:

  • In 2050 de ecologische voetafdruk van Nederland verlagen
  • In 2050 moet de Nederlandse maakindustrie in staat zijn te kunnen concurreren op de wereldmarkt.

Stichting Adviescentrum Metaal was nauw betrokken bij het opstellen van deze transitieagenda.
> Bekijk het document: Transitieagenda circulaire economie - maakindustrie

Grondstoffenakkoord

Op 14 september 2017 is het programma Nederland Circulair in 2050 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het programma geeft richting aan wat we moeten doen om de ambitie - Nederland circulair in 2050 - te halen. Het Grondstoffenakkoord markeert het startpunt om samen aan de slag te gaan.
> Bekijk het document: Grondstoffenakkoord - intentieovereenkomst

Studie PBL circulaire economie

Op verzoek van het ministerie van IenM heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) samen met de Universiteit Utrecht verkend hoe de voortgang van een transitie naar een circulaire economie in productketens kan worden gemeten.
> Bekijk het document: Circulaire economie - Innovatie meten in de keten

TNO: Economische winsten voor de maakindustrie

TNO heeft een model ontwikkeld om per regio aanbod van bouw- en sloopafval en vraag naar bouwmaterialen beter bij elkaar te brengen. Dat leidt tot minder uitstoot van schadelijke stoffen als CO2, toegevoegde economische waarde en meer banen.
> Bekijk de website van TNO: Unieke database bevordert circulaire economie met bouw- en sloopafval