​​Bouw & grondzaken

Bouwprojecten, installaties, brandveiligheid, taxaties, erfpacht.

Voor veel ondernemers in de metaalbranche zijn we een belangrijke partner bij de realisatie van bouwprojecten. We realiseren een bouwplan waarbij het toekomstig gebruik van het bouwwerk centraal staat. De wettelijke voorschriften worden krijgen invulling, eventueel op basis van de gelijkwaardigheidmogelijkheden uit het Bouwbesluit. 

Advies tijdens bouwprojecten

Stichting Adviescentrum Metaal biedt ondersteuning tijdens het totale bouwproject; van een korte vraag tot complete ondersteuning en begeleiding van het totale project. We helpen u graag met de volgende onderwerpen:

 • samenstellen programma van eisen, waarmee een voorlopig ontwerp kan worden gemaakt
 • opstellen technische omschrijving (bouwkundig en/of voor technische installaties E&W)
 • advies over brandveiligheid (brand- en rookcompartimentering, vluchten, brandveiligheidsinstallaties)
 • volledige bouwplantoetsing
 • berekenen van de energieprestatie (EPC)
 • verzorgen aanvraag bouwvergunning
 • begeleiden bouwfase, inclusief bouwoverleg, coördinatie meer-/ minderwerk en oplevering van het bouwwerk.

Door de samenwerking met een teken- en constructiebureau kunnen we ook het benodigde tekenwerk en de constructieve berekeningen verzorgen.

Onteigening, aan- en verkoop 

De overheid kan bedrijven benaderen om (een gedeelte van) het bedrijf te verwerven.Dit is bijvoorbeeld het geval bij de aanleg van een dijk, weg, of woningbouwproject. Ook kan het mogelijk zijn dat een bedrijf verplaatst moet worden vanwege de milieucirkel, om zo andere ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. 

In sommige situaties is zo'n verzoek niet vrijblijvend; als een bedrijf niet wil verkopen, gaat de overheid over tot onteigening. Dan heeft een bedrijf recht op een schadeloosstelling, zowel bij huur als bij eigendom. We helpen graag met de volgende aspecten:

 • de taxatie van uw bedrijf;
 • het opstellen van een volledige (onteigenings)schadeloosstellingsberekening;
 • het voeren van de onderhandelingen met de overheid;
 • het voeren van en vertegenwoordigen in de administratieve en de gerechtelijk onteigeningsprocedure;
 • het adviseren bij de aankoop van een vervangende bedrijfslocatie of grond.

Planschade en nadeelcompensatie

Uw bedrijf kan schade ondervinden of benadeeld worden door de wijziging van de bestemming van uw bedrijf, of van de wijziging van een naburige bestemming. Besluiten van de overheid kunnen effect hebben op uw vergunningen en bedrijfsvoering. Ook kunnen er in de omgeving van uw bedrijf overheidswerkzaamheden plaatsvinden waardoor u schade ondervindt. In zo'n situatie heeft u recht op planschadevergoeding of nadeelcompensatie. We kunnen ondersteunen met de volgende onderwerpen:

 • bepalen of u recht heeft op een schadevergoeding;
 • het opstellen van een schadeloosstellingsberekening;
 • een schadeclaim indienen bij de betreffende overheid;
 • het voeren van de onderhandelingen met de overheid;
 • het voeren en van een gerechtelijk procedure;
 •  het adviseren bij de aankoop van een vervangende bedrijfslocatie of grond. 

Erfpacht

Uw bedrijf kan gevestigd zijn op gronden die u in erfpacht heeft gekregen. De termijn van de erfpacht loopt af of de grondeigenaar heeft u medegedeeld dat de vergoeding verhoogd zal worden. Heeft u dan recht op een vergoeding als uw erfpachtcontract eindigt? Zijn de voorwaarden redelijk die de grondeigenaar u biedt in het nieuwe erfpachtcontract? Is de gevraagde canon wel reëel? Bij al dit soort vragen kunnen we u ondersteunen:

 • het beoordelen van uw erfpachtcontract en uw juridische positie bepalen; 
 • het adviseren in elke erfpachtsituatie; 
 • het adviseren op het gebied van de erfpachtcanon.