Stikstofdepositie

Activiteiten waarbij sprake is van stikstofdepositie liggen aan banden. Treft dit ook uw activiteit? En welke ruimte is er?

Sinds 2015 was het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van De Rijksoverheid in werking voor de vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming. Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State het PAS onderuit gehaald. Dit betekent dat het PAS nu buiten werking is. Simpel gezegd vindt de Raad van State dat je de huid niet mag verkopen voordat zeker is dat de beer geschoten is. Dit vormt een probleem bij vergunningprocedures.

TREFT STIKSTOFDEPOSITIE OOK UW ACTIVITEIT?

Het is op voorhand moeilijk om te zeggen of stikstofdepositie uw activiteit treft. Dit hangt namelijk af van meerdere factoren zoals het soort project en de afstand tot beschermde natuurgebieden.

Wat wel duidelijk is, is dat het scala aan getroffen activiteiten zeer breed is. Twee uiteenlopende voorbeelden van activiteiten die te maken hadden met het PAS:

 • bestemmingsplanwijziging voor een woonhuis met cv en auto naast natuurgebied
 • grootschalige stedelijke gebiedstransformatie met functies industrie, wonen en recreatie

WE HELPEN U GRAAG BIJ VERGUNNINGPROCEDURES VAN UW PROJECTEN

Wilt u een grote of kleine activiteit uitvoeren? Of een activiteit uitbreiden? Dan komt u er niet onderuit om goed onderzoek uit te laten voeren: veroorzaakt de stikstofdepositie van uw activiteit ook een effect op de natuur? Neem vooral contact met ons op om uw activiteit tegen het licht te houden. Wij onderzoeken of er stikstof vrijkomt bij uw activiteit en zo ja, of er ruimte is voor de stikstofdepositie.

STIKSTOFDEPOSITIE EN HET PAS – WAT IS/WAS HET?

Bij verbrandingsprocessen zoals motoren en verwarmingsinstallaties, bij veeteelt en bij bemesting komt stikstof vrij. Wanneer die stikstof uit de lucht neerdaalt op natuur is er sprake van stikstofdepositie op natuur. Een overschot hiervan is schadelijk voor de natuur. Omdat er in Nederland in veel natuurgebieden te veel stikstofdepositie plaatsvindt, voerde Nederland in 2015 het PAS in. Dit programma maakte vergunningverlening mogelijk.

Het PAS zorgde ervoor dat economische ontwikkelingen mogelijk waren door in de toekomst de stikstofdepositie te verlagen. Maar het effect van deze maatregelen is niet wetenschappelijk bewezen. Terwijl de Europese wet dat wél vereist. Alleen wanneer het zeker is dat een natuurgebied niet wordt aangetast, valt er iets te zeggen over de ontwikkelruimte voor nieuwe belastende activiteiten in de omgeving. Dat is de kern van de uitspraak van de Raad van State (uitspraken 1603 en 1604).

VOOR WIE HEBBEN DE UITSPRAKEN GEVOLGEN?

De gevolgen kunnen verstrekkend zijn voor iedereen die een activiteit of plan wil uitvoeren waarbij sprake is van stikstofuitstoot. Denk aan:

 • Stookinstallaties | van cv-ketel tot kolencentrale
 • Inzet van (mobiele) werktuigen | van heftruck tot het testen van zware scheepsmotoren
 • Aantrekkend bedrijfsmatig verkeer | van museum tot distributiecentrum
 • Bouwactiviteiten | van zonnepark tot nieuwbouwwijk

Twijfelt u of de uitspraken ook gevolgen hebben voor uw activiteit of project? Neem dan gerust contact op met uw adviseur van onze stichting.

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN DE UITSPRAKEN?

De uitspraken hebben grote gevolgen voor de toestemmingverlening onder de Wet natuurbescherming:

 • Op basis van het PAS kunnen geen nieuwe toestemmingen worden verleend.
 • De lopende aanvragen die een stikstofdepositie-effect hebben op de natuur, staan nog steeds stil.
 • Bedrijven die eerder een melding hebben gedaan zijn per 29 mei 2019 vergunningplichtig geworden. Alle meldingen voor activiteiten onder 0,05 mol per hectare per jaar en onder 1,0 mol per hectare per jaar zijn vervallen.

WAT KUNT U VAN ONS VERWACHTEN?

Wilt u een nieuwe activiteit uitvoeren? Of een activiteit veranderen? We kunnen het volledige vergunningtrajact verzorgen. Zo onderzoeken we voor u of er ruimte is voor de stikstofdepositie van uw activiteit. Ook onderzoeken we of u kunt terugvallen op bestaand recht, zoals bij landbouwgrond met mesttoediening waarop u een zonnepark wilt realiseren. Daarnaast bekijken we welke mogelijkheden er verder nog zijn:

 • Niet alle Natura 2000-gebieden zijn even zwaar belast. Dit betekent dat het in sommige gevallen nog wel mogelijk is om een toename van stikstofdepositie vergund te krijgen.
 • Intern of extern salderen
  • Intern salderen | Dit kunt u doen door het uitruilen van andere activiteiten binnen de vergunning of door extra verbetermaatregelen te nemen. Bijvoorbeeld door het vervangen van oudere motoren door nieuwe, milieuvriendelijkere motoren.
  • Extern salderen | U kunt de stikstofdepositie ook extern, dus in de omgeving, compenseren of verlagen. Bijvoorbeeld door een maaiverplichting aan te gaan voor een grasland. Of door agrarische grond niet meer te gebruiken.
 • De ADC-toets: De ADC-toets is tot nu toe alleen mogelijk voor belangrijke maatschappelijke projecten, zoals de aanleg van een weg. Toestemming is dan alleen mogelijk wanneer:
  • alternatieven ontbreken (A);
  • er een dwingende reden van groot openbaar belang is (D);
  • er compenserende maatregelen mogelijk zijn (C).

WAT ZIJN DE ONTWIKKELINGEN IN WET- EN REGELGEVING?

Op dit moment buigt de speciaal voor dit maatschappelijk probleem in het leven geroepen commissie-Remkes zich over een oplossingsrichting voor de korte en lange termijn. Op 25 september heeft deze commissie haar eerste onderzoeksresultaten gepubliceerd. Vervolgens hebben de provincies gezamenlijk nieuwe beleidsregels voor salderen geformuleerd. Na protesten van agrariërs heeft een aantal provincies besloten de nieuwe beleidsregels niet te implementeren of in te trekken. In een enkele provincie is het beleid wel geïmplementeerd, maar zijn boerenbedrijven uitgezonderd. Een versnipperde beleidssituatie dus. 

De Rijksoverheid werkt nog altijd aan een duurzame oplossing. De eerste besluitvorming daarin vindt niet eerder dan begin 2020 plaats. Provincies passen hun beleidsregels daar naar alle waarschijnlijkheid weer op aan. De onzekerheid houdt daarom voorlopig nog aan.

Goed om te weten als u een nieuwe activiteit wil uitvoeren of een activiteit wil uitbreiden: de rekentool AERIUS is weer online. Wij gebruiken deze tool om de invloed van uw activiteit te beoordelen. Dit betekent dat u weer vergunningen kunt aanvragen voor activiteiten die geen (significant) stikstofdepositie-effect hebben. Hebben activiteiten dat wél? Voor die gevallen moet nieuwe wet- en regelgeving ontwikkeld worden.