Stikstofdepositie

Activiteiten waarbij sprake is van stikstofdepositie liggen aan banden. Treft dit ook uw activiteit? En welke ruimte is er?

Stikstof komt vrij bij verbrandingsprocessen van bijvoorbeeld motoren en verwarmingsinstallaties, bij veeteelt en bij bemesting. Daalt die stikstof uit de lucht neer op natuur? Dan is er sprake van stikstofdepositie. Een overschot hiervan is schadelijk voor de natuur.

In Nederland vindt bij veel Natura2000-gebieden te veel stikstofdepositie plaats. Daarom heeft Nederland sinds 2015 maatregelen voorbereid - en deels uitgevoerd - om de stikstofdepositie te verminderen. Een deel van de vermindering van de stikstofuitstoot en -depositie wilde men in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) gebruiken voor het kunnen verlenen van nieuwe vergunningen.

Omdat het effect van de maatregelen niet wetenschappelijk bewezen was terwijl de Europese wet dat wél vereist, heeft de Raad van State het PAS onderuit gehaald. Dit betekent dat het PAS nu buiten werking is. Er is dus ook geen ruimte voor het verlenen van meldingen en nieuwe vergunningen. Begin 2020 is als tussenoplossing de Spoedwet aanpak stikstof (SAS) in werking getreden. Een nieuwe (definitieve) stikstofwet is in de maak.

SPOEDWET AANPAK STIKSTOF: VAN PAS NAAR SAS

Op 1 januari 2020 is de Spoedwet aanpak stikstof (SAS) in werking getreden. De wet voorziet in wijzingen van de Wet natuurbescherming en in aanvullende instrumenten om de stikstofproblematiek aan te pakken. Met de SAS worden nieuwe activiteiten met stikstofdepositie mogelijk gemaakt. In de SAS is onder meer het volgende geregeld:

 • De belangrijkste wijziging in de SAS is dat de vergunningplicht uitsluitend geldt voor projecten met significante negatieve gevolgen. Komt er bij een project stikstof vrij en is er tegelijkertijd geen sprake van een significant effect? Dan is er ook geen sprake van vergunningplicht.
 • Het Rijk en de provincies kunnen (onder voorwaarden) drempelwaardes vastleggen. Zo heeft een project alleen een vergunning nodig als het een drempelwaarde overschrijdt. Op dit moment maakt men hier nog geen gebruik van. Wel speelt het kabinet al langere tijd met de gedachte om drempelwaardes in te stellen voor tijdelijke depositie tijdens (bijvoorbeeld) bouwfases.
 • Daarnaast kunnen bevoegde gezagen stikstofruimte toedelen aan projecten via een stikstofregistratiesysteem. Sinds maart 2020 kan zo een natuurvergunning worden aangevraagd. Het stikstofregistratiesysteem is in eerste instantie bedoeld voor woningbouw en een aantal infrastructurele projecten.

TREFT STIKSTOFDEPOSITIE OOK UW ACTIVITEIT?

Het is op voorhand moeilijk om te zeggen of stikstofdepositie uw activiteit treft. Dit hangt namelijk af van meerdere factoren zoals het soort project en de afstand tot beschermde natuurgebieden.

Als stichting weten we als geen ander dat het scala aan getroffen activiteiten zeer breed is. Voor de metaalsector zijn dat met name stookinstallaties, transport, grootschalige smelt- en lasprocessen. Voorbeelden van situaties waarbij wij betrokken zijn en waar stikstof een rol speelt:

 • bestemmingsplanwijzigingen
 • gebiedstransformaties met functies industrie
 • aanvraag of wijziging van bouw-, milieu en natuurvergunningen
 • saldering van stikstof, voor zowel saldogevende als saldo-ontvangende partijen

WE HELPEN U GRAAG BIJ PLANNEN EN VERGUNNINGPROCEDURES VOOR UW PROJECTEN

Wilt u een grote of kleine activiteit uitvoeren? Of een activiteit uitbreiden? Dan komt u er niet onderuit om goed onderzoek uit te laten voeren. Wilt u weten of de stikstofdepositie van uw activiteit ook een effect op de natuur veroorzaakt? Dan kunnen wij dit voor u in kaart brengen. We bepalen meteen ook of er ruimte is voor de stikstofdepositie binnen de Spoedwet aanpak stikstof en de provinciale beleidsregels die op uw bedrijf van toepassing zijn.

WAT KUNT U VAN ONS VERWACHTEN?

We kunnen voor u het volledige vergunningtrajact verzorgen. Zo onderzoeken we of er ruimte is voor de stikstofdepositie van uw activiteit en of er sprake is van vergunningplicht. Ook onderzoeken we of u kunt terugvallen op bestaand recht, zoals bij landbouwgrond met mesttoediening waar plannen zijn voor de realisatie van een zonnepark . Daarnaast bekijken we welke mogelijkheden er verder nog zijn:

Mogelijke ruimte

Niet alle Natura 2000-gebieden zijn even zwaar belast. Dit betekent dat het in sommige gevallen nog wel mogelijk is om een toename van stikstofdepositie vergund te krijgen.

Intern of extern salderen

 • Intern salderen | Dit kunt u doen door het uitruilen van andere activiteiten binnen de vergunning of door extra verbetermaatregelen te nemen. Bijvoorbeeld door het vervangen van oudere motoren door nieuwe, milieuvriendelijkere motoren.
 • Extern salderen | U kunt de stikstofdepositie ook extern, dus in de omgeving, compenseren of verlagen. Bijvoorbeeld door een maaiverplichting aan te gaan voor een grasland. Of door agrarische grond niet meer te gebruiken.

De ADC-toets

De ADC-toets is tot nu toe alleen mogelijk voor belangrijke maatschappelijke projecten, zoals de aanleg van een weg. Toestemming is dan alleen mogelijk wanneer:

 • alternatieven ontbreken (A);
 • er een dwingende reden van groot openbaar belang is (D);
 • er compenserende maatregelen mogelijk zijn (C).