Milieu en Arbo: update wet- en regelgeving en subsidies

06-07-2023

Wat is er gewijzigd in de wet- en regelgeving en subsidies op het gebied van milieu- en Arbo? In deze updateservice vindt u de voor u relevante wijzigingen van het tweede kwartaal van 2023. Zoals u gewend bent hebben we bij elk gewijzigd item een expertvertaling toegevoegd, zodat u weet waar u aan toe bent. 

Wijzigingen wet- en regelgeving

Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen in wet- en regelgeving.

Verordening EG nr. 1907/2006: REACH
Er zijn sinds 14 juni 2023 twee stoffen toegevoegd aan Kandidaatslijst zeer zorgwekkende stoffen ZZS. Voor sommige chemische stoffen op de lijst van autorisatieverplichte stoffen (REACH) zijn er daarnaast veranderingen in de verplichte registratie en evaluatie.

Verordening EU 1272/2008
In het kader van ‘Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels’ geldt dat voor de volgende stoffen de omgangsregels worden aangescherpt, en daarmee gevarenklasse etikettering: hormoonontregelende stoffen, PBT stoffen,  zPzB stoffen, PMT stoffen en zPzM stoffen.

Activiteitenbesluit milieubeheer – Wet milieubeheer en Activiteitenbesluit
Er zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd in verband met de actualisatie van de energiebesparingsplicht. Zo geldt de verduurzaming van het energiegebruik nu ook voor type C inrichtingen. Ook is er een nieuwe ronde voor de informatieplicht energiebesparing (deadline 1 december 2023) met een aanvullende onderzoeksplicht voor grote energiegebruikers. Daarnaast is er een uitbreiding met betrekking tot verduurzaming van het energiegebruik, zoals hernieuwbare energie en lagere emissie kooldioxide.

Vooruitblik Omgevingswet
Er zijn verschillende regelingen en wetten die per 1 januari 2024 vervallen in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De veranderingen in de regels voor milieubelastende activiteiten zijn met name veranderingen in de systematiek. Zo is de belangrijkste verandering dat het begrip 'inrichting' uit de Wet milieubeheer wordt losgelaten en wordt vervangen door een regulering per activiteit. 

Inhoudelijk gezien zijn er weinig veranderingen. In verreweg de meeste gevallen krijgt een bedrijf door invoering van de Omgevingswet geen andere voorschriften. Op de website van Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) - milieubelastende activiteiten vindt u meer over veranderingen in de regels voor milieubelastende activiteiten.

Nieuws rondom subsidies

Ook op het gebied van subsidies is er nieuws.

ENERGIEINVESTERINGSAFTREK (EIA) – ENERGIELIJST 2024
De Energielijst wordt elk jaar aangepast. En iedereen mag gewenste aanpassingen voorstellen. Dit is vooral interessant voor leveranciers van innovatieve energietechnieken, want opname op de Energielijst kan de marktintroductie en -verbreding van deze technieken versnellen. Het belastingvoordeel verlaagt de financiële drempel voor ondernemers die willen investeren.

Meer weten over hoe u uw product kunt laten plaatsen op de Energielijst? Bezoek dan de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) - energielijst

MILIEUINVESTERINGSAFTREK (MIA) – MILIEULIJST
Ook voor de Milieulijst kunt u gedurende het jaar voorstellen indienen. Voor de milieulijst van 2024 is de indientermijn verstreken. Meer informatie over hoe u uw product op de Milieulijst voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kunt zetten, vindt u op Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) - milieulijst

SUBSIDIEREGELING VERDUURZAMING MKB (SVM)
Met de SVM kunnen mkb-ondernemers een vergoeding krijgen voor de inhuur van een energieadviseur voor een energieadvies op maat én voor hulp bij het uitvoeren van het advies. Veel verduurzamingsmaatregelen verdienen zich in de praktijk snel terug. Naast een besparing op de energiekosten, dragen mkb-ondernemers die verduurzamen bij aan een beter klimaat.

De regeling is open voor aanvragen tot 30 september 2023, 17:00 uur (intussen is de regeling voor aanvragen gesloten). Het subsidiebedrag voor het verduurzamingsadvies is minimaal € 400 en maximaal € 750. Het maximale subsidiebedrag is € 2.500 voor advies én ondersteuning samen. Het beschikbare budget is € 14,4 miljoen. Meer informatie staat op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) - SVM.

Kunnen we u helpen?

Heeft u vragen over de wijzigingen in wet- en regelgeving? Of heeft u hulp nodig bij het aanvragen van subsidies? Neem gerust contact met ons op.