Ondersteuning bij compliance voor scheepswerven – een praktische compliance audit

08-05-2023

Met de aanstaande inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024, komt er veel af op ondernemingen in de metaalsector, waaronder scheepswerven. De Omgevingswet bundelt een groot deel van de bestaande wet- en regelgeving voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Om aan te geven hoe groot de verandering is: het gaat om alle wetten en regels die gaan over de fysieke omgeving. Ook de Waterwet, die van toepassing is bij scheepswerven, valt onder de Omgevingswet.

Wil je weten of jouw onderneming in overeenstemming is – of gaat zijn – met de aanstaande wet-­ en regelgeving op het gebied van milieu? Maar heb je op dit gebied te weinig capaciteit in huis? Dan kunnen wij ondersteunen met een praktische compliance audit vanuit het Werkboek Milieumaatregelen Scheepswerven. Hieronder staat wat het doel van de audit is en hoe wij te werk gaan.

Lees verder

Ondersteuning bij compliance voor scheepswerven – een praktische compliance audit

DOEL

Het doel van de compliance audit is het toetsen of de onderneming in overeenstemming is – of gaat zijn – met de wet-­ en regelgeving op het gebied van milieu onder de Omgevingswet. Bovendien helpen de resultaten van de audit de bewustwording rondom compliance te verhogen én zijn ze te gebruiken als basis voor het wettelijke aspectenregister. Dit is nodig bij milieucertificering volgens de ISO 14.001.

AANPAK

We maken voor de onderneming een overzicht op basis van de bedrijfsactiviteiten met daarin:

  • de relevante wet-­ en regelgeving op het gebied van milieu;
  • de hierbij geldende eisen;
  • de bijbehorende drempelwaarden.

Dit overzicht dient als basis voor het uitvoeren van de compliance audits. Voor aanvang van de compliance audits wordt dit register afgestemd met de kwaliteitsfunctionaris.

Een ervaren adviseur voert de compliance audits uit op de locatie. De mate van compliance wordt vastgesteld op basis van een rondgang door het bedrijf. De bevindingen en aanbevelingen worden vervolgens kort doorgesproken met de plantmanager en/of de aanwezige vertegenwoordiger van het team dat zich bezichthoudt met kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu.

De werkzaamheden bestaan samengevat uit de volgende stappen:

  1. Interview verantwoordelijke van het bedrijf | 1 dag | Inzicht in activiteiten, maken compliance overzicht vanuit het Werkboek Milieumaatregelen Scheepswerven, en vaststellen auditprogramma
  2. Audit op locatie | 1 dag, of in overleg meerdere dagen | Conform auditprogramma, afhankelijk van de omvang van het bedrijf wordt de gehele locatie of een selectie bezocht.
  3. Rapportage en digitale bespreking | 1/2 dag | Een (Excel-)rapportage van de auditresultaten, bevindingen en aanbevelingen, én een digitale bespreking hiervan.

AANVULLEND: HOU JE REGISTER UP-TO-DATE

De compliance audit kan desgewenst aangevuld worden met een licentie op ons systeem om de actualiteit van het register te garanderen. Hierin worden halfjaarlijks wijzigingen in wet- en regelgeving bijgehouden. De betreffende specialist interpreteert de wijzigingen in de wetteksten en verwerkt ze met een begrijpelijke en praktische vertaling. Waar nodig gebeurt dit op artikelniveau.

KUNNEN WE HELPEN MET HET IMPLEMENTEREN VAN DE MILIEUMAATREGELEN?

Kun je ondersteuning gebruiken bij compliance, of het implementeren van de milieumaatregelen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen graag.