<< terug
Zoeken:

Milieu

Contactpersoon:         ing. J.B. (Jeannette) Levels-Vermeer          

Elk bedrijf heeft op gezette tijden te maken met een diversiteit aan milieu-onderwerpen. In veel gevallen bent u als ondernemer overgeleverd aan eenzijdige informatie over milieueisen of formeel juridische stukken vanuit het bevoegd gezag, of het nu de gemeente, provincie of het waterschap is. Door de enorme complexiteit en omvang van de milieuregelgeving is het haast onmogelijk om hierin als individuele ondernemer weloverwogen keuzes te maken. Stichting Adviescentrum Metaal zet zich in om de technische en juridische discussies te sturen naar praktisch haalbare oplossingen. Een grondige kennis van de regelgeving is daarbij tegenwoordig onontbeerlijk. Met een heldere focus op de metaalbranche hebben wij voor u alle relevante wet- en regelgeving op een rij. Bovendien volgen we zeer nauw alle ontwikkelingen op milieugebied zowel nationaal als Europees. Op deze manier zorgen wij voor toekomstbestendige adviezen. Ook in die gevallen waar consensus uitblijft kunnen wij u juridisch / procedureel ondersteunen.

De onderstaande onderdelen kunnen aan de orde komen.

  • Vergunningaanvragen, AMvB-meldingen en MER-studies
  • Bodem,- luchtkwaliteit-, water- en geluidonderzoeken
  • Preventie en beheersing bodem-, geluid-, lucht- en wateremissies
  • Energiebesparingsonderzoeken
  • Externe veiligheid
  • (Externe) milieucoördinator
  • Juridische ondersteuning bij procedures (o.a. Raad van State)

Op al deze onderwerpen kunnen wij u zowel adviserend als uitvoerend onder-steunen. Op onze website vindt u uitgebreidere informatie over de verschillende onderwerpen en ook voorbeelden uit de praktijk.Gerelateerde projecten:

© 2017, Stichting Adviescentrum Metaal