De energiebesparingsplicht(en): heeft u er al aan voldaan?

01-12-2023

Heeft u bedrijfslocaties met een verbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgasequivalent per jaar? Dan heeft u een energiebesparingsplicht, wat inhoudt dat uw bedrijf alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder moet uitvoeren. Deze plicht komt voort uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

De energiebesparingsplicht valt op te delen in de informatieplicht, de onderzoeksplicht en de EED-auditplicht. Welke plichten zijn precies op uw bedrijf van toepassing? En wat houden de plichten in?

Lees verder

De energiebesparingsplicht(en): heeft u er al aan voldaan?

Informatieplicht energiebesparing

Heeft u een energiebesparingsplicht? Dan moet u eens in de vier jaar over de uitvoering van uw energiebesparende maatregelen rapporteren aan uw bevoegd gezag, zoals gemeente of provincie. Dit is de informatieplicht

De informatieplicht energiebesparing wordt meestal voldaan met behulp van de Erkende MaatregelenLijst (EML). Hierop staan maatregelen die in principe binnen vijf jaren terug te verdienen zijn. Deze maatregelen zijn onder te verdelen in drie categorieën:

  • Maatregelen voor het gebouw, bijvoorbeeld isolatie van de gebouwschil
  • Maatregelen voor faciliteiten, bijvoorbeeld perslucht
  • Maatregelen voor processen, bijvoorbeeld spuitcabines 

Per maatregel moet u opgeven of deze van toepassing is en zo ja, of deze is uitgevoerd. Is dit laatste niet het geval? Dan moet u de maatregel in de komende jaren uitvoeren. 

Hoe voldoe ik aan de informatieplicht?

Rapporteren volgens de informatieplicht is relatief weinig werk: het houdt in dat u een online formulier in eLoket bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) invult. Heeft u meerdere locaties? Dan raden we u aan om hierbij het Excel-hulpbestand te gebruiken. 

Per wanneer moet ik aan de informatieplicht voldoen?

Op 1 december 2023 was de deadline om in het eLoket te rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Heeft u hier nog niet aan voldaan en heeft u hulp nodig? Laat het ons weten. We helpen u graag op weg. We kunnen ook meedenken over hoe u de energiebesparende maatregelen kunt implementeren.

Onderzoeksplicht energiebesparing

Locaties met een jaarlijks energiegebruik vanaf 10 miljoen KWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas(equivalent) hebben aanvullend een onderzoeksplicht energiebesparing

De onderzoeksplicht is alleen voor activiteitgebonden maatregelen, bijvoorbeeld efficiënte elektrische aandrijvingen en proceswarmte.

Hoe voldoe ik aan de onderzoeksplicht?

Volgens de onderzoeksplicht energiebesparing onderzoekt u eens in de vier jaar welke energiebesparende maatregelen u moet nemen. Daarover moet u een rapportage opstellen en indienen in het eLoket bij RVO. U rapporteert ook welke energiebesparende maatregelen u in de vorige periode heeft uitgevoerd. Na de rapportage bent u verplicht maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder uit te voeren. 

Per wanneer moet ik aan de onderzoeksplicht voldoen?

Op 1 december 2023 was de deadline om in het eLoket te rapporteren welke energiebesparende maatregelen u moet nemen en welke energiebesparende maatregelen u in de vorige periode heeft uitgevoerd. Net als bij de informatieplicht geldt ook voor de onderzoeksplicht: we helpen u graag op weg als u nog niet heeft voldaan aan de plicht, of als u hier hulp bij nodig heeft. 

EED-auditplicht

Naast de onderzoeksplicht kunt u ook te maken krijgen met een rapportageverplichting volgens de Europese Richtlijn Energie-Efficiëntie (EED). Grote ondernemingen moeten elke vier jaar een energie-audit uitvoeren en hierover aan RVO rapporteren. Dit is de EED-auditplicht.

Tip: pak de onderzoeksplicht en de EED-auditplicht gezamenlijk op

Valt een locatie onder de onderzoeksplicht en de onderneming als geheel onder de EED-auditplicht? Dan is er veel overlap tussen het vestigingsrapport voor de EED-audit en de rapportage voor de onderzoeksplicht. Er zijn ook verschillen. Een greep hieruit:

  • De EED-auditplicht is breder, en gaat over activiteiten, gebouwen én zakelijk vervoer. 
  • De onderzoeksplicht gaat over maatregelen die CO2 verminderen – de EED-auditplicht gaat alleen over energiebesparende maatregelen.
  • Voor de onderzoeksplicht moeten maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder geïdentificeerd worden. Voor de EED-auditplicht geldt dat de kosteneffectiviteit over de levensduur van een maatregel wordt bepaald (levenscycluskostenanalyse). Er kunnen dus andere maatregelen uit de berekening van de terugverdientijd komen. Er geldt geen uitvoeringsplicht.

Ligt de deadline voor de EED-auditplicht in uw geval in de buurt van de deadline voor de onderzoeksplicht? Dan is het verstandig om deze plichten zoveel mogelijk gezamenlijk op te pakken. Dit is efficiënt qua kosten en tijd, want RVO accepteert een gezamenlijke rapportage. Let op: u moet de rapportages wel apart indienen.

Heeft u hulp nodig om aan de verplichtingen te voldoen?

Heeft u vragen over de energieplichten? Neem dan gerust contact met uw contactpersoon binnen de stichting. Dit kan ook als u de deadline van 1 december 2023 voor de informatie- en/of onderzoeksplicht heeft gemist.

Verder kunnen we u ook helpen bij het implementeren van de energiebesparende maatregelen in uw bedrijfsvoering. De adviseurs van Stichting Adviescentrum Metaal hebben kennis van energie en wetgeving en kunnen u hierin begeleiden. 

Lees ook: Aanpassingen in de Informatieplicht Energiebesparing per 1 juli 2023